Massachusetts Institute of Technology (MIT)

The Massachusetts Institute of Technology (MIT) is one of the world's leading universities. Its motto - mens et manus - means "mind and hand", and embodies the institution's commitment to hands on, practical learning.

Visit MIT's website.


Mae Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT) yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw y byd. Mae ei arwyddair - mens et manus - yn golygu "meddwl a llaw", ac mae'n cynrychioli ymrwymiad y sefydliad i arddull dysgu ymarferol.

Ewch i wefan MIT.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru


The MISTI Global Teaching Labs in Wales programme is supported by Welsh Government's education department. Resources generated through the programme will also be used to support schools and colleges across Wales via Welsh Government's Hwb digital platform.

Education Wales

Cefogir rhaglen Global Teaching Labs yng Nghymru gan adran addysg Llywodraeth Cymru. Bydd adnoddau a gynhyrchir o fewn y rhaglen hefyd yn cael eu defnyddio i gefnogi ysgolion a cholegau ar draws Cymru drwy blatfform digidol Hwb Llywodraeth Cymru.

Addysg Cymru

The MISTI Global Teaching Labs in Wales programme is fully funded by Welsh Government and delivered by Equal Education Partners for the benefit of all schools, colleges and learners across Wales.

In January 2022, the MISTI Global Teaching Labs in Wales programme has been adapted to be delivered fully virtually in response to developing COVID circumstances.

Ariennir rhaglen Global Teaching Labs MISTI yng Nghymru yn llawn gan Lywodraeth Cymru a chaiff ei darparu gan Equal Education Partners er budd pob ysgol, coleg a dysgwr ar draws Cymru.

Yn Ionawr 2022, mae rhaglen Global Teaching Labs MISTI yng Nghymru wedi ei addasu i fod yn rhaglen rithiol mewn ymateb i ddagblygiadau diweddar COVID.